Blinkshop

Zadzwoń do nas +48 536-088-901 lub napisz info@blinkshop.pl

-20% na wszystko kod: m20

 
Twój koszyk

Do darmowej wysyłki brakuje: 150,00 zł

suma: 0,00 zł do kasy
BLINKSHOP X LOVET x OLIWIA SUDOMIR

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs zwany dalej „Konkursem” prowadzony będzie pod nazwą „BLINKSHOP X LOVET x OLIWIA SUDOMIR” i polega na pozostawieniu kreatywnej odpowiedzi na zadanie konkursowe: Oznacz 3 koleżanki, które tak jak Ty kochają biżuterię i buty pod postem konkursowym z Waszą ulubioną emotką.
 2. Organizatorem Konkursu jest Blink Shop Joanna Pradellok, NIP: 7133087334, REGON: 061710406 oraz PINA Kmieć Spółka Jawna z siedzibą w Zgórsku przy ul. Leśnej 15, 26-052 Sitkówka - Nowiny, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000697270, NIP: 657-293-34-40.
 3. Fundatorem nagród jest Organizator.
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, powiązany, popierany ani bezpośrednio administrowany przez serwis Facebook. Wszelkie informacje wymagane Regulaminem udostępniane są Administratorowi danych osobowych Uczestników, a nie serwisowi Facebook.

§2

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs trwa na Instagramie na profilu organizatora @blinkshoppl @lovetshoponline od 10.11.2022 r. do 13.10.2022 godziny 00:00 r.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie oraz akceptująca zasady Konkursu określone niniejszym Regulaminem, zwana dalej „Uczestnikiem”.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego (tj. rodzica lub opiekuna prawnego), który odbiera dalej zdefiniowaną Nagrodę w przypadku jej wygrania przez osobę niepełnoletnią.
 4. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy i przedstawiciele Organizatorów Konkursu, oraz osoby współpracujące z Organizatorami Konkursu przy organizowaniu Konkursu, jak również członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 5. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie łącznie następujących warunków:

1)      Zostawienie pod postem konkursowym komentarza z odpowiedzią na zadanie konkursowe „Oznacz 3 koleżanki, które tak jak Ty kochają biżuterię i ubrania z Waszą ulubioną emotką”

 1. Wykonanie czynności opisanych w ust. 5 powyżej, uprawnia Uczestnika do wzięcia udziału w Konkursie tj. do wyłonienia zwycięskiego komentarza, o którym mowa w §1 ust. 1 Regulaminu.
 2. Każdy Uczestnik może zostawić dowolną ilość komentarzy, ale może on wygrać tylko jeden zestaw nagród.
 3. Obserwowanie profilu @lovetshoponline @blinkshoppl @oliwiasudomir

 4) Znajomość i zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz spełnienie jego warunków.

5) Przekazanie organizatorowi danych niezbędnych do udziału w konkursie, do 24 godzin od kontaktu Organizatora

§3

WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW/ NAGRODY

 1. W Konkursie przyznany będzie zestaw nagród, zwany dalej „Nagrodami” :

1) Bon 200 zł do wykorzystania w sklepie www.blinkshop.pl z wyłączeniem kategorii biżuteria srebrna i złota

2) Dowolnie wybrana para butów od lovet do kwoty 199 zł

 

 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 14.11.2022 r.
 2. Wyboru najbardziej kreatywnego, zdaniem organizatora, komentarza wskazanego w §1 ust. 1 Regulaminu, na profilu Organizatora dokonają osoby upoważnione przez Organizatora.
 3. Zwycięzca zostanie ogłoszony na profilu Organizatora pod postem konkursowym.

§4

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu można zgłaszać na adres info@blinkshop.pl oraz biuro@lovet.pl w terminie 3 dni od jego zakończenia.
 2. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
 3. Uczestnik zostanie poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej skutecznego zgłoszenia.

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 3. Administratorem danych Uczestników są Organizatorzy. Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane w celach związanych z obsługą Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w celach marketingu bezpośredniego usług Organizatora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).  Kontakt w sprawie danych osobowych: info@blinkshop.pl biuro@lovet.pl
 4. Z chwilą wydania Nagrody Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do zwycięskiego komentarza, o którym mowa w §1 ust. 1 Regulaminu, zwanego dalej „utworem”, na wszystkich znanych w chwili rozstrzygania niniejszego Konkursu polach eksploatacji, w tym w szczególności:

1)     w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu,

2)     w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono,

3)     w zakresie rozpowszechniania utworu, w sposób inny niż określony powyżej – publicznej wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publicznej udostepnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium