Zadzwoń do nas +48 536-088-901 lub napisz info@blinkshop.pl

-20% na wszystko kod: wiosna20

Do darmowej wysyłki brakuje: 150,00 zł

do kasy suma: 0,00 zł
BLINKSHOP x FABIOLA

Regulamin konkursu Organizatorów
„BLINK SHOP & FABIOLA”
 
(dalej: „Regulamin”)
 
1. Organizator
 
Organizatorami niniejszego konkursu (dalej: „Konkurs”)  są :
1.Organizator konkursu nr 1 jest Firma BLINK SHOP Joanna Pradellok, Dominów ul.
Brylantowa 18, 20-388 Lublin, NIP: 7133087334 REGON: 061710406, która
przeprowadza Konkurs we własnym imieniu i na własną rzecz, jak również zapewnia
własne nagrody (dalej: „Organizatorem nr 1 ”).
 
oraz  
 
Organizator konkursu nr 2 FABIOLA Izabela Grzeszczak Młodojewo 61, 62-400
Słupca, NIP: 6671772425 REGON: 369113712 , która przeprowadza Konkurs we
własnym imieniu i na własną rzecz, jak również zapewnia własne nagrody (dalej:
„Organizatorem nr 2 ”).
 
zwani wszyscy razem „Organizatorami”
 
2. Organizatorzy oświadczają, że Konkurs nie jest w żaden sposób
sponsorowany, popierany, zarządzany, powiązany ani przeprowadzany przez
serwis społecznościowy Serwis społecznościowy Instagram nie ponosi
odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz
skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do
Organizatorów, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora
serwisu społecznościowego Instagram.
3. Organizatorzy są równorzędnymi organizatorami przedmiotowego konkursu,
którzy w ramach jednej, wspólnej akcji promocyjno-reklamowej ogłaszają i
przeprowadzają przedmiotowy konkurs, jak też każdy z organizatorów we
własnym zakresie i na własny koszt odpowiada za prawidłowe, terminowe oraz
zgodne z regulaminem wydanie nagrody zwycięzcom, jak też każdy

Organizator we własnym zakresie ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie
skutki podatkowe wydanych nagród, w tym odpowiada za pobranie i
odprowadzenie podatku od wydawanych ze swojego przedsiębiorstwa nagród
4. Organizatorzy nie są podmiotami powiązanymi. Każdy z organizatorów działa
we własnym imieniu i na rzecz własnego przedsiębiorstwa, a niniejszy konkurs
jest jedynie wspólną akcją związaną z promocją i reklamą produktów /
towarów znajdujących się w ofercie sprzedaży Organizatorów mającą na celu
dotarcie do jak największej grupy osób, klientów, w tym rozpowszechnianie
informacji o produktach Organizatorów celem zachęcania nabywców do
dalszej współpracy, powrotu i ponownego kupowania towarów znajdujących
się w ofercie Organizatorów, co ma na celu zwiększenia sprzedaży firm  u
każdego z organizatorów.
5. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki osób biorących udział w
Konkursie. Konkurs to przedsięwzięcie charakteryzujące się istnieniem
elementu współzawodnictwa w celu osiągnięcia jak najlepszego rezultatu.
Konkurs to postępowanie mające na celu wyłonienie zwycięzcy bądź kilku
zwycięzców spośród grupy najlepszych uczestników spełniających określone
kryteria.
 
 
 2.
Miejsce i czas trwania Konkursu
 
1. Konkurs zostanie wspólnie przeprowadzony przez Organizatorów wskazanych
w paragrafie 1 tego Regulaminu  w serwisie społecznościowym
Instagram firmy BLINK SHOP – tj. Organizatora nr 1.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach: od dnia 30.03.2021 r. do dnia
04.04.2021 r.
3. Początkiem trwania konkursu jest moment opublikowania na Instagramie
Organizatora nr 1 tj. BLINK SHOP Joanna Pradellok. znajdującego się pod
adresem: www.instagram.com/blinkshoppl/ (dalej „Instagram”) postu z
treścią zadania konkursowego (dalej: „Zadanie konkursowe”) w dniu
04.04.2021 r.
4. Zadanie Konkursowe należy wykonać najpóźniej do 04.04.2021 r. do godziny
23:59:59.
5. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż o godzinie 21:00 w dniu
05.04.2021 r.
6. W wyjątkowych sytuacjach Organizatorzy mogą przedłużyć lub przerwać
trwanie Konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformują na
Instagramie.
7. Treści umieszczane na Instagramie Organizatora nr. 1 dotyczące konkursu są
treściami wszystkich Organizatorów.
 
 3.

Komisja konkursowa
 
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności
w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia i
wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizatorzy powołują własne niezależne komisje
konkursowe (dalej: „Komisja”). W skład każdej odrębnej Komisji każdego z
Organizatorów wejdą po 3 osoby.  
 
 4.
Udział w Konkursie
 
1. Konkurs organizowany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W ramach Konkursu osoba, która spełni wymogi przewidziane Regulaminem i
przepisami prawa ma możliwość otrzymania nagrody przewidzianej w
Regulaminie, ufundowanej odrębnie przez każdego Organizatora wskazanego
w paragrafie 1 tego regulaminu (dalej: „Nagroda”), co oznacza, że każdy
Organizator własnym staraniem i na własny koszt zobowiązuje się do wydania
ze swojego przedsiębiorstwa własnych nagród / nagrody po spełnieniu przez
zwycięzców wszystkich wymogów określonych regulaminem i przepisami
prawa, w szczególności podatkowego.
3. Konkurs w żadnym wypadku nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem
wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani
żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o
grach hazardowych (tekst jednolity Dz.U.2016.471 z dnia 2016.04.08).
4. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkałe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły 18. rok życia i posiadają
pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: „Uczestnik”). Uczestnikiem
Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała niniejszy
Regulamin. Za moment zaakceptowania Regulaminu uznaje się moment
przystąpienia do Konkursu poprzez wykonanie Zadania konkursowego. Udział
w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie
dobrowolne.
5. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie własnego
konta w serwisie społecznościowym Instagram. Aby wziąć udział w Konkursie,
Uczestnik musi spełniać warunki wskazane w Regulaminie oraz wykonać
Zadanie konkursowe.
6. W Konkursie Uczestnik może brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne
jest tworzenie fikcyjnych kont i wykonywanie za ich pośrednictwem Zadania
konkursowego. Niedopuszczalne jest również wykonywanie Zadania
konkursowego w imieniu osób trzecich.
7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatorów, członkowie
władz i przedstawiciele Organizatorów oraz innych podmiotów biorących
bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby
współpracujące ze wskazanymi wyżej podmiotami w sposób stały na innej
podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj.

wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby
pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
8. Organizatorzy zastrzegają, że udział w Konkursie odbywa się na własną
odpowiedzialność Uczestnika i ponosi on z tego tytułu wszelkie konsekwencje,
w tym prawne, obejmujące także odpowiedzialność za naruszenie praw osób
trzecich.
9. Prawidłowe wykonanie Zadania konkursowego jest równoznaczne z akceptacją
przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania
odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie.
10. Uczestnik, który przystąpił do Konkursu spełniając warunki niniejszego
Regulaminu jest jednocześnie związany warunkami Regulaminu.
 
 5.
Zasady i przebieg Konkursu
 
1. Pierwszego dnia trwania Konkursu, czyli 30.03.2021 roku, na Instagramie,
opublikowany zostanie post zawierający Zadanie Konkursowe.
2. Zadanie Konkursowe polega na udzieleniu autorskiej wypowiedzi (opisu)
Uczestnika, na zadanie konkursowe umieszczone w poście wymienionym w
ust. 1 powyżej.
3. Uczestnicy mogą udzielać wypowiedzi w ramach Zadania Konkursowego
w następujący sposób:
4. publikować wypowiedzi pod postem konkursowym w serwisie
społecznościowym Instagram, w formie komentarza, do godziny 23:59:59
ostatniego dnia trwania Konkursu, wskazanego w § 2 ust. 4 Regulaminu;
5. Każdy Uczestnik uprawniony jest do opublikowania pod postem 1 lub więcej
wypowiedzi w ramach Zadania Konkursowego.
6. Konkurs jest jednoetapowy.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieuwzględniania w Konkursie
wypowiedzi, które:
8. są niezgodne z regulaminem portalu Instagram;
9. nie spełniają kryteriów określonych w Regulaminie lub są zgłoszone
niezgodnie z zasadami Regulaminu;
10. zawierają treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne lub obraźliwe
lub naruszające obowiązujące przepisy prawa;
11. naruszają prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste
osób trzecich;
12. zawierające logotypy bądź treści o charakterze reklamowym, dotyczące
jakichkolwiek towarów lub usług innych, niż produkty marki Blinkshop.
13. Prawidłowe wykonanie Zadania konkursowego, w sposób zgodny z ust. 2
powyżej jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących
oświadczeń i zobowiązań:
14. Przekazana w ramach Zadania Konkursowego wypowiedź, stanowi przejaw
indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika;
15. Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do przekazanej wypowiedzi i nie są
one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich;

16. Korzystanie przez Organizatora z przekazanej w ramach Zadania
Konkursowego wypowiedzi, zgodnie z Regulaminem Konkursu, nie zagrozi ani
nie naruszy niczyich praw, dóbr oraz tajemnicy chronionej prawem.
17. Z chwilą opublikowania pod postem konkursowym wypowiedzi, Uczestnik
przenosi na Organizatorów w sposób wyłączny, nieodpłatny, nieograniczony w
czasie i nieograniczony terytorialnie przysługujące mu autorskie prawa
majątkowe do przesłanych w ramach Zadania konkursowego haseł,
wypowiedzi lub innych autorskich wytworów Uczestnika zamieszczonych w
wypowiedzi, dalej zwanych łącznie „Utworami” na następujących polach
eksploatacji:
18. Trwałe lub czasowe utrwalanie oraz zwielokrotnianie Utworów lub ich części
dowolną techniką, w dowolnej skali i na dowolnym materiale, w tym w
szczególności przez zapis elektroniczny, magnetyczny oraz optyczny na
wszelkich nośnikach, w tym na dyskach komputerowych oraz z
wykorzystaniem sieci prywatnych i publicznych, w tym publicznej sieci
Internet;
19. Umieszczanie Utworów lub ich części w sieci internetowej oraz na wszelkich
nośnikach wykorzystywanych do prowadzenia reklamy i promocji;
20. Nadawanie Utworów lub ich części za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub
bezprzewodowej, przez stację naziemną, za pośrednictwem satelity,
równoczesne i integralne nadanie Utworów lub ich części nadawanych przez
inną organizację radiową lub telewizyjną;
21. Udostępnianie Utworów lub ich części w celu zapewniania do nich dostępu w
wybranym miejscu i w wybranym czasie (sieć Internet lub inne sieci
komputerowe);
22. Wprowadzenie Utworów lub ich części do obrotu, w tym ich zbywanie;
23. Wykorzystywanie Utworów lub ich części w sieciach otwartych, wewnętrznych,
przekazach satelitarnych i radiowych;
24. Wykorzystywanie Utworów lub ich części w dowolnie wybranej przez
Organizatorów formie do celów marketingowych;
25. Wprowadzenie Utworów lub ich części do pamięci komputerów i innych
podobnie działających urządzeń;
26. Adaptacja Utworów lub ich części dla różnego rodzaju odbiorców przez
nadanie im różnego rodzaju form oraz utrwalanie, powielanie,
rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak zmienionych Utworów lub ich
części;
27. Reprodukowanie oraz wprowadzanie wszelkich zmian w całości bądź w części
Utworów poprzez modyfikacje ich koloru, układu, czcionki, a także prawo do
wykonywania tłumaczeń i streszczeń;
28. Przystosowywanie, rozbudowywanie, zmiana układu lub jakichkolwiek inne
zmiany i modyfikacje Utworów lub ich części, w tym także przekształcenie ich
formatu pierwotnego na dowolny inny format i dostosowywanie do platform
sprzętowo – systemowych Organizatorów;
29. Przerobienie (dostosowanie) Utworów lub ich części oraz łączenie ich
fragmentów z innymi Utworami;
30. Rozpowszechnianie kopii zmodyfikowanych Utworów lub ich części, a także ich
poszczególnych egzemplarzy;
31. Digitalizacja Utworów lub ich części;
32. Dowolne wykorzystanie Utworów lub ich części;
33. Utrwalanie, zwielokrotnianie i wykorzystywanie Utworów lub ich części poprzez
umieszczanie ich w czasopismach drukowanych;
34. Wyświetlanie, stosowanie, przekazywanie, przechowywanie i naprawa
Utworów lub ich części;

35. Udzielenie licencji oraz innych podobnych praw na wykorzystywanie Utworów
lub ich części przez podmioty trzecie;
36. Zezwalanie na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, w tym prawa
najmu i dzierżawy.
37. Uczestnik, publikując pod postem konkursowym wypowiedź, oświadcza, że
ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie wszelkich praw, w tym praw
autorskich osób trzecich za wypowiedź zgłoszoną do Konkursu w ramach
Zadania Konkursowego.
 
 6.
Zasady wyłaniania zwycięzców. Nagrody
 
1. Opublikowane wypowiedzi zostaną poddane ocenie Komisji.
2. Po zakończeniu Konkursu, zostanie wyłoniony 1 zwycięzca na każdy konkurs
(dalej: „Zwycięzcy”).
3. Zwycięzca otrzyma nagrodę w postaci:
4. Od Organizatora nr 1 tj. BLINK SHOP Joanna Pradellok- bon o wartości 500 zł 
brutto do wykorzystania w sklepie internetowym www.blinkshop.pl oraz
5. Od Organizatora nr 2 tj. FABIOLA Izabela Grzeszczak bon o wartości 500 zł
brutto na zakupy do wykorzystania w sklepie internetowym www.torebki-
fabiola.pl
6.
 (dalej: „Nagroda” lub „Nagrody”).
4. W przedmiotowym konkursie Jeden zwycięzca zostanie wybrany przez Komisję
Organizatora nr 1 tj. firmy BLINK SHOP a drugi przez Komisję Organizatora nr
2 tj. firmy FABIOLA.
5. Każdemu Zwycięzcy przysługuje prawo do jednej Nagrody od każdego
Organizatora wskazanej powyżej na warunkach określonych w Regulaminie i
przepisach prawa.
6. Każda z komisji Organizatorów kieruje się w swojej ocenie kreatywnością
udzielonych wypowiedzi oraz zgodnością (prawidłowością) opublikowanych
wypowiedzi z Zadaniem Konkursowym i Regulaminem. Organizatorzy
zastrzegają sobie prawo nieuzasadniania wyboru danej wypowiedzi.
7. Wybór Komisji ma charakter ostateczny.
8. Zwycięzcy zostaną poinformowany o przyznaniu Nagrody w terminie nie
dłuższym niż 2 (dwa) dni robocze po zakończeniu Konkursu, za
pośrednictwem komentarza Organizatorów pod postem konkursowym.
9. Oprócz Nagrody, Zwycięzcy otrzymają także dodatkową nagrodę pieniężną w
wysokości określonej przepisami prawa, która nie będzie wydawana
Zwycięzcom i zostanie przeznaczona na pokrycie należnego zryczałtowanego
podatku dochodowego od Nagrody zgodnie z obowiązującymi przepisami
(jeżeli dotyczy).
10. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie Organizatorowi przez
Zwycięzcę na adres poczty elektronicznej [fabiola.etno@gmail.com ] oraz
[info@blinkshop.pl]: imienia i nazwiska Zwycięzcy;

11. adresu do korespondencji (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod
pocztowy, miejscowość);
12. numeru telefonu;
13. adresu e-mail;
14. wszelkich danych niezbędnych dla wypełnienia przez Organizatora zobowiązań
i obowiązków podatkowych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności
podatkowego, a w szczególności numeru PESEL, adresu zamieszkania
Zwycięzcy oraz nazwę i adres właściwego dla Zwycięzcy urzędu skarbowego
(jeżeli dotyczy).
15. Powyższe dane powinny zostać przekazane każdemu z Organizatorów
odrębnie na adresy poczty elektronicznej wyżej wskazane w terminie 7 dni od
powiadomienia Zwycięzcy o wygranej. Jeśli Zwycięzca nie dopełni tego
obowiązku we wskazanym wyżej terminie, Nagroda pozostanie do dyspozycji
Organizatorów, który może ją przyznać innemu Uczestnikowi lub pozostawić w
swoich zasobach.
16. Po spełnieniu warunków Regulaminu, Nagrody zostaną przesłane przez
Organizatorów do Zwycięzców na wskazany przez nich adres
korespondencyjny, adres dostawy za pośrednictwem operatora pocztowego
lub wybranej przez każdego Organizatora firmy kurierskiej w terminie 14 dni
roboczych od przesłania / przekazania danych, o których mowa w ust. 10
powyżej. Odpowiedzialność za wydanie nagród w terminach określonych
regulaminem każdy organizator ponosi osobiście.
17. Organizatorzy zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za brak
możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, a
w szczególności w przypadku:
18. Podania danych, o których mowa w ust. 10 powyżej po upływie terminu 7 dni
od powiadomienia Zwycięzcy o wygranej ;
19. Podania błędnych, nieprawdziwych bądź niepełnych , niekompletnych danych,
o których mowa w ust. 9 powyżej;
20. Złożenia błędnych bądź nieprawdziwych oświadczeń, o których mowa w § 5
ust. 7;
21. Nie odebrania wysłanej do Zwycięzcy przesyłki.
22. W takim wypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatorów, którzy
mogą ją przyznać innemu Uczestnikowi lub pozostawić w swoich zasobach.
23. Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku naruszenia lub niedopełnienia
któregokolwiek z postanowień Regulaminu.
24. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody, Organizatorzy
zastrzegają sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi
wskazanemu przez Komisję Konkursową. Rezygnacja z części Nagrody
równoznaczna jest z rezygnacją z całości nagrody.
25. Nie jest możliwe wypłacenie Zwycięzcy kwoty stanowiącej ekwiwalent
pieniężny Nagrody ani zamiana Nagrody na inną nagrodę rzeczową.
26. Nie jest możliwe przeniesienie przez Zwycięzcę prawa do Nagrody na rzecz
osób trzecich.
27. Każdy Organizator we własnym zakresie pokrywa koszty wysyłki zamówienia
w przypadku wybrania opcji InPost Paczkomaty. W przypadku wybrania innej
opcji dostawy, koszt przesyłki pokrywa Zwycięzca.
 
 7. Dane osobowe
 

1. Zgłaszając udział w Konkursie Uczestnik, będący osobą fizyczną, wyraża
zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez
Organizatora oraz Współorganizatora zgodnie z prawem.
2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursie.
Wypełnienie zgłoszenia konkursowego jest równoznaczne z akceptacją ich
przetwarzania na cele Konkursu.
3. Uczestnik udostępnia następujące dane osobowe: zgłaszając się do Konkursu:
imię, nazwisko, adres e-mail, datę urodzenia; w celu odbioru Nagrody: dane
wymagane do wystawienia właściwego formularza PIT i odprowadzenia
podatku dochodowego od Nagrody; zgłaszając reklamację: imię, nazwisko,
adres e-mail, adres zamieszkania, datę urodzenia;
4. Organizator jako administrator danych osobowych informuje, że:
1. Jest administratorem danych osobowych Uczestnika w rozumieniu
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO); b. Dane osobowe
Uczestnika będą przetwarzane:
 w celu związanym z organizacją i przebiegiem Konkursu, a w wypadku
wyrażenia odrębnych zgód, również w celach marketingowych (marketing
bezpośredni), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 w celu wykonywania praw autorskich wskazanych w § 8 powyżej, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO;
 w celu obsługi roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez
Organizatora przez czas niezbędny dla realizacji celów, w związku z
którymi zostały pozyskane t.j. dane Uczestników do czasu zakończenia
i rozstrzygnięcia Konkursu oraz przez okres wygaśnięcia ewentualnych
roszczeń Uczestników, związanych z Konkursem, dane Zwycięzcy do
czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Zwycięzcy oraz dla celów
sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa; rozpoznanie
reklamacji przez okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń osoby
zgłaszającej reklamację; realizacja uprawnień prawno-autorskich
wskazanych w § 8 przez okres posiadania takich uprawnień.
6. Współorganizator jako administrator danych osobowych informuje, że:
1. Jest administratorem danych osobowych Uczestnika w rozumieniu RODO;
2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane:
 w celu związanym z organizacją i przebiegiem Konkursu, a w wypadku
wyrażenia odrębnych zgód, również w celach marketingowych (marketing
bezpośredni), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 w celu wykonywania praw autorskich wskazanych w § 8 powyżej, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO;
 w celu obsługi roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
7. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez
Organizatora przez czas niezbędny dla realizacji celów, w związku z
którymi zostały pozyskane t.j. dane Uczestników do czasu zakończenia
i rozstrzygnięcia Konkursu oraz przez okres wygaśnięcia ewentualnych
roszczeń Uczestników, związanych z Konkursem, dane Zwycięzcy do
czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Zwycięzcy oraz dla celów

sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa; rozpoznanie
reklamacji przez okres wygaśnięcia ewentualnych roszczeń.
8. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do ich
danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania tych danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, w zakresie
przewidzianym prawem.
9. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody
na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, co
jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem – w tym
celu Uczestnicy Konkursu wysłać odpowiednią informację na adres:
Organizatora 1 [ul. Brylantowa 18, 20-388 Lublin] lub na adres
Współorganizatora [Młodojewo 61 62-400 Słupca].
10. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo do złożenia skargi do organu
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Decyzje dotyczące przebiegu Konkursu nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
12. Odbiorcami danych osobowych mogą być: pracownicy lub
współpracownicy Organizatora lub Współorganizatora Konkursu, jak
również podmioty świadczące na rzecz Organizatora lub
Współorganizatora Konkursu, usługi pocztowe, kurierskie, bankowe,
doradcze, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne lub
zajmujące się dostarczaniem usług hostingowych lub usług związanych
z systemami i oprogramowaniem IT.

 
 
 8. Postępowanie reklamacyjne
 
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [info@blinkshop.pl].
2. Reklamację dotyczącą wydania nagrody przez Organizatora 1 należy składać
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [info@blinkshop.pl].
3. Reklamację dotyczącą wydania nagrody przez Organizatora 2 należy składać
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [fabiola.etno@gmail.com].
4. Reklamacje można składać przez cały czas trwania Konkursu oraz nie później
niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.
5. Reklamacje będą̨ rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od daty
doręczenie reklamacji w sposób określony w ust. 1 powyżej. O wyniku
rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem
poczty elektronicznej, poprzez e-mail wysłany a adres, z którego została
wysłana reklamacja.
 
 
 9. Postanowienia końcowe

 
1. Regulamin Konkursu jest dostępny w sklepie internetowym oraz w siedzibach
Organizatorów przez cały czas trwania Konkursu.
2. Regulamin wchodzi w życie w momencie opublikowania go w sklepie
internetowym.
3. Uczestnictwo w Konkursie związane jest z otrzymywaniem informacji
mailowych mogących stanowić informacje handlowe w rozumieniu art. 2 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204). Uczestnik wyraża zgodę
otrzymywanie informacji handlowych od :
1. Organizatora nr 1 tj. BLINK SHOP Joanna Pradellok, Dominów ul.
Brylantowa 18, 20-388 Lublin, NIP: 7133087334 REGON:
061710406oraz podmiotów świadczących usługi powiązane z
produktami i usługami Organizatora nr 1 jw. za pośrednictwem
środków komunikacji elektronicznej oraz
2. Organizatora nr 2 FABIOLA Izabela Grzeszczak Młodojewo 61 62-400
Słupca NIP: 6671772425 REGON: 369113712

4. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach
promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast
zakres uprawnień Uczestników i Organizatorów regulowany i oceniany jest na
podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.
5. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z
każdym z Organizatorów pod adresem e-mail [info@blinkshop.pl] lub
[fabiola.etno@gmail.com].

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium