Zadzwoń do nas +48 536-088-901 lub napisz info@blinkshop.pl

-20% na wszystko kod: m20

Do darmowej wysyłki brakuje: 150,00 zł

do kasy suma: 0,00 zł
REGULAMIN KONKURSU NAJLEPSZY OBSERWATOR

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ BON

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs zwany dalej „Konkursem” prowadzony będzie pod nazwą „NAJLEPSZY OBSERWATOR POSZUKIWANY” i polega na pozostawieniu dowolnej ilości polubień oraz kreatywnych komentarzy pod dowolną ilością postów na instagramowym profilu organizatora @blinkshoppl.
 2. Organizatorem Konkursu jest Blink Shop Joanna Pradellok, NIP: 7133087334, REGON: 061710406.
 3. Fundatorem nagród jest Organizator.
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, powiązany, popierany ani bezpośrednio administrowany przez serwis Facebook. Wszelkie informacje wymagane Regulaminem udostępniane są Administratorowi danych osobowych Uczestników, a nie serwisowi Facebook.

§2

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs trwa na Instagramie na profilu organizatora @blinkshoppl od 12.03.2021 r. do odwołania. Wyniki cotygodniowej edycji konkursu rozstrzygane będą ostatniego dnia tygodnia tj w niedzielę na profilu organizatora, pod postem publikowanym tego dnia.
 2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie oraz akceptująca zasady Konkursu określone niniejszym Regulaminem, zwana dalej „Uczestnikiem”.
 3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie za zgodą przedstawiciela ustawowego (tj. rodzica lub opiekuna prawnego), który odbiera dalej zdefiniowaną Nagrodę w przypadku jej wygrania przez osobę niepełnoletnią.
 4. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy i przedstawiciele Organizatorów Konkursu, oraz osoby współpracujące z Organizatorami Konkursu przy organizowaniu Konkursu, jak również członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 5. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
 6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie łącznie następujących warunków:

1)      Obserwowanie profilu @blinkshoppl

2)      Zostawienie pod dowolną ilością wybranych przez siebie postów polubień oraz kreatywnych komentarzy.

 

 1. Wykonanie czynności opisanych w ust. 5 powyżej, uprawnia Uczestnika do wzięcia udziału w Konkursie tj. do wyłonienia zwycięskiego komentarza, o którym mowa w §1 ust. 1 Regulaminu.
 2. Każdy Uczestnik może zostawić dowolną ilość komentarzy, ale może on wygrać tylko jeden zestaw nagród.

5) Znajomość i zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz spełnienie jego warunków.

6) Przekazanie organizatorowi danych niezbędnych do udziału w konkursie, do 24 godzin od kontaktu Organizatora

§3

WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW/ NAGRODY

 1. W Konkursie przyznany będzie zestaw nagród, zwany dalej „Nagrodami” :
 2.  

1)Bon 200 zł do wykorzystania w sklepie www.blinkshop.pl dla uczestnika.

 

 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w kadym tygodniu, ostatniego dnia tygodnia tj w niedzielę pod postem z tego dnia.
 2. Wyboru najbardziej kreatywnego, zdaniem organizatora komentarza wskazanego w §1 ust. 1 Regulaminu, na profilu Organizatora dokonają osoby upoważnione przez Organizatora.
 3. Zwycięzca zostanie ogłoszony na profilu Organizatora pod postem publikowanym ostatniego dnia tygodnia.

§4

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu można zgłaszać na adres info@blinkshop.pl w terminie 3 dni od jego zakończenia.
 2. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
 3. Uczestnik zostanie poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej skutecznego zgłoszenia.

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 3. Administratorem danych Uczestników są Organizatorzy. Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane w celach związanych z obsługą Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w celach marketingu bezpośredniego usług Organizatora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).  Kontakt w sprawie danych osobowych:info@blinkshop.pl
 4. Z chwilą wydania Nagrody Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do zwycięskiego komentarza, o którym mowa w §1 ust. 1 Regulaminu, zwanego dalej „utworem”, na wszystkich znanych w chwili rozstrzygania niniejszego Konkursu polach eksploatacji, w tym w szczególności:

1)     w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu,

2)     w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono,

3)     w zakresie rozpowszechniania utworu, w sposób inny niż określony powyżej – publicznej wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publicznej udostepnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium