Zadzwoń do nas +48 536-088-901 lub napisz info@blinkshop.pl

-22% na stal chirurgiczną kod: s22

Do darmowej wysyłki brakuje: 150,00 zł

do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin konkursu

Regulamin konkursu
 
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs zwany dalej „Konkursem” prowadzony będzie pod nazwą „Zostaw 🖤 jeżeli chcesz wygrać bon na zakupy” i polega na pozostawieniu kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe „Jaki rodzaj biżuterii lubisz najbardziej?” w postaci komentarza pod postem konkursowym.
2. Organizatorem Konkursu jest Blink Shop Joanna Pradellok, NIP: 7133087334, REGON: 061710406.
3. Fundatorem nagród jest Organizator.
§2
ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU
1. Konkurs trwa na Instagramie na profilu organizatora @blinkshoppl od 13.01.2020r. do momentu ogłoszenia do 18.01.2020 r.(włącznie)
2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie oraz akceptująca zasady Konkursu określone niniejszym Regulaminem, zwana dalej „Uczestnikiem”.
3. Z udziału w Konkursie wykluczeni są pracownicy i przedstawiciele Organizatorów Konkursu, oraz osoby współpracujące z Organizatorami Konkursu przy organizowaniu Konkursu, jak również członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, małżonków, powinowatych oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
4. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie łącznie następujących warunków:
1)      Obserwowanie profilu @blinkshoppl
2)      Zostawienie pod postem konkursowym komentarza z odpowiedzią na pytanie konkursowe „Jaki rodzaj biżuterii lubisz najbardziej?”
3)      Oznaczenie w komentarzu 2 osób, które zachęcisz do udziału w konkursie
1. Wykonanie czynności opisanych w ust. 5 powyżej, uprawnia Uczestnika do wzięcia udziału w Konkursie tj. do wyłonienia zwycięskiego komentarza, o którym mowa w §1 ust. 1 Regulaminu.
2. Każdy Uczestnik może zostawićdowolną ilość komentarzy, ale może on wygrać tylko jeden zestaw nagród.
 4) Zostawienie dwóch komentarzy pod dowolnymi postami na profilu @blinkshoppl
§3
WYŁANIANIE ZWYCIĘZCÓW/ NAGRODY
1. W Konkursie przyznany będzie zestaw nagród, zwany dalej „Nagrodami” :
2.  
Bon 100 zł do wykorzystania w sklepie www.blinkshop.pl (3 bony)
 
1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 18.12.2021 r.
2. Wyboru najbardziej kreatywnego, zdaniem organizatora,komentarza wskazanego w §1 ust. 1 Regulaminu, na profilu Organizatora dokonają osoby upoważnione przez Organizatora.
3. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni na profilu Organizatora.
§4
REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące Konkursu można zgłaszać na adres info@blinkshop.pl w terminie 3 dni od jego zakończenia.
2. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
3. Uczestnik zostanie poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej skutecznego zgłoszenia.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia Regulaminu.
2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
3. Administratoremdanych Uczestników sąOrganizatorzy. Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane w celach związanych z obsługą Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), w celach marketingu bezpośredniego usług Organizatora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).  Kontakt w sprawie danych osobowych:info@blinkshop.pl
4. Z chwilą wydania Nagrody Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do zwycięskiego komentarza, o którym mowa w §1 ust. 1 Regulaminu, zwanego dalej „utworem”, na wszystkich znanych w chwili rozstrzygania niniejszego Konkursu polach eksploatacji, w tym w szczególności:
1)     w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu,
2)     w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono,
3)     w zakresie rozpowszechniania utworu, w sposób inny niż określony powyżej – publicznej wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publicznej udostepnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium